W dzisiejszym świecie istnieje wiele możliwości zdobycia pieniędzy, na przykład wzięcie kredytu lub pożyczki https://pożyczkaonline.com.pl/chwilwki/chwilwka-dla-zaduonych-natychmiastowe. W przypadku pożyczki ryzyko zetknięcia się z oszustami jest dość duże, zwłaszcza jeśli sprawa nie zostanie potraktowana poważnie. Jeśli dokładnie przestudiujesz warunki firm mikrofinansowych, weź pożyczkę ze sprawdzonych źródeł, wtedy ryzyko jest minimalne.

Ale ludzie ufają w większym stopniu organizacji finansowej, takiej jak bank. Dlatego kredyty zaczęły być szczególnie popularne. Nie wszystkie firmy emitują duże ilości gotówki. Większość ludzi zastanawia się, jakie są plusy i minusy pożyczki. Pożyczkę może wziąć zarówno organizacja, jak i zwykły konsument. Instytucja finansowa chętnie zapewni klientom niezbędne środki, jednak przed podjęciem decyzji należy wszystko przemyśleć.

Zalety kredytu bankowego

Plusy i minusy pożyczki zależą od jej rodzaju, kwoty i innych czynników.

Główne zalety to:

 • Osoba ma możliwość otrzymywania towarów lub usług w momencie, gdy są one potrzebne, i płacenia za nie później. To z kolei jest dobrą alternatywą dla gromadzenia zapasów.
 • Każdy bank jest w pełni podporządkowany prawu, więc nie ma co się martwić, że dana osoba spotka się z oszustwem. Konieczne jest jedynie uważne przeczytanie umowy, omówienie niejasnych dla klienta punktów.
 • Porównując kredyt i pożyczkę, odsetki od spłaty pożyczka przez internet są znacznie niższe.
 • Dostępność dla prawie każdego poziomu dochodów.
 • Klient ma możliwość otrzymania środków na dowolny termin i jak najszybszej spłaty pożyczki, o ile pozwolą na to środki.
 • Przy małych pożyczkach wymagany jest mały pakiet dokumentów.
 • Klient może uzyskać finansowanie na inwestycje i rozwój biznesu, a to obniży podatki. Wzrost inflacji mógłby ułatwić wypłaty, natomiast byłby to poważny problem dla oszczędności.

Główne wady

Pomimo tego, że pomysł wzięcia pożyczki wydaje się bardzo atrakcyjny, nie należy zapominać o wadach.

 • Stopa procentowa jest zawyżona. W porównaniu z firmami udzielającymi pożyczek krótkoterminowych jest on niższy. Ale ogólnie przy zwrocie pożyczki osoba płaci większą kwotę.
 • Bez poręczyciela i zabezpieczenia uzyskanie kredytu nie będzie możliwe, a to dodatkowy problem zarówno dla klienta, jak i osoby trzeciej.
 • Nie możesz zignorować harmonogramu płatności, którego w żadnym wypadku nie można naruszyć. Naruszenia podlegają karze grzywny, która stanowi dodatkowe koszty.
 • W przypadku uzyskania pożyczki celowej będzie można wydać pieniądze tylko na konkretny produkt lub usługę.
 • Wszystkie banki charakteryzują się obecnością dodatkowych płatnych usług, których można nie zauważyć przy podpisywaniu umowy. Jednak tę wadę można rozwiązać, uważnie czytając wszystkie dokumenty
 • W przypadku zaciągnięcia pożyczka bez zaświadczeń na długi okres kredytobiorca ryzykuje otrzymanie jednej kwoty i oddanie bankowi znacznie więcej, biorąc pod uwagę oprocentowanie
 • Bank wymaga od klienta posiadania zastawu lub poręczyciela, a nie zawsze łatwo ich znaleźć.
 • Warto pamiętać, że pożyczkobiorca nie ma prawa do całkowitego rozporządzania nieruchomością, która jest uznawana za zastaw. Jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy instytucja finansowa to zatwierdziła. Ponadto, jeśli kredyt nie zostanie zwrócony, nieruchomość zostanie przeniesiona przez bank na inną osobę. Procedura ta może być przeprowadzona wyłącznie na drodze sądowej.
 • Ponadto bank może zażądać ubezpieczenia, co zwiększy wydatki kredytobiorcy.

Jeśli dokładnie rozważysz wszystkie zalety i wady pożyczek, każdy negatywny punkt może poważnie obciążyć klienta. Z tego powodu przed podjęciem tak ważnej decyzji należy dokładnie wszystko przemyśleć, rozważyć swoje mocne strony i możliwości.

Pożyczki w Polsce

Szereg banków w Polsce wspiera ukraińsko-polski biznes, oferując kredyty w USD i EUR, a także kredyty w polskich złotych na korzystnych warunkach. Oferty kredytowe są częścią rozszerzonego programu wsparcia ukraińsko-polskiego biznesu.

Uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym w Polsce to kredyt na działalność gospodarczą, który daje możliwość sfinansowania wydatków w kwocie przekraczającej saldo na rachunku bieżącym, w ramach ustalonego limitu. Istnieje możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym bez zabezpieczenia i pod rygorem zabezpieczenia towarów znajdujących się w obrocie.

Uzyskanie pożyczki na uzupełnienie kapitału obrotowego (bieżące potrzeby) zaspokoi Twoje pilne zapotrzebowanie na środki, jeśli musisz opłacić rachunki, kupić surowce, opłacić pensje, nie wycofując pieniędzy z obiegu.

Uzyskanie kredyt online inwestycyjnego w Polsce to kredyt długoterminowy na sfinansowanie Twoich projektów.

Pomoc w uzyskaniu kredytu na:

 • zakup nieruchomości (dom, mieszkanie, inne budynki) na rynku wtórnym;
 • zakup gruntu pod budowę;
 • zakup sprzętu biznesowego;
 • inne projekty inwestycyjne.

Pożyczka jest szerszym odpowiednikiem słowa kredyt, gdyż wiąże się z przekazaniem drugiej stronie na zwrotnych warunkach nie tylko pieniędzy, ale także innych wartości, które mają cechy rodzajowe.

Według standardów międzynarodowych stosunki kredytowe należą do klasy instrumentów finansowych. Pożyczki są w większości utrzymywane przez pożyczkobiorców do czasu spłaty iw związku z tym są ujmowane jako zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

Zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego to kwota, według której są one wyceniane przy początkowym ujęciu, pomniejszona o spłaty kapitału, powiększona (lub pomniejszona) o skumulowaną amortyzację wszelkich różnic między tą wartością początkową a kwotą wymagalności, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszone o wszelkie zmniejszenia wynikające z utraty wartości lub nieosiągalności

W naszej publikacji skupimy się na stronie zobowiązaniowej relacji kredytowych.

Wstępne rozpoznanie

W momencie początkowego ujęcia pożyczki wyceniane są przez pożyczkobiorcę w wartości godziwej z uwzględnieniem bezpośrednich kosztów transakcji.

Wartość godziwą długoterminowej nieoprocentowanej pożyczki można oszacować jako wartość bieżącą wszystkich przyszłych płatności gotówkowych zdyskontowanych według dominującej rynkowej stopy procentowej dla podobnego instrumentu (podobnego pod względem waluty, okresu obowiązywania, rodzaju stopy procentowej i inne cechy). Jeżeli pożyczka jest wymagalna, ale obowiązująca stopa procentowa nie jest rynkowa, wówczas jednostka gospodarcza ujmuje tę pożyczkę według zdyskontowanej wartości pomniejszonej o odsetki umowne i opłaty.

Dyskontowanie – sprowadzenie wartości przyszłych płatności do wartości w chwili obecnej. Odzwierciedla fakt ekonomiczny, że ilość pieniędzy dostępnych w tej chwili ma większą wartość niż taka sama ilość, która pojawi się w przyszłości: gotówka może być zdeponowana, zainwestowana w biznes lub w inny sposób zbyta dla zysku.

Skutki prawne nieważności umowy kredytowej

 1. W razie nieważności umowy kredytowej sąd na wniosek strony stosuje skutki nieważności transakcji i ustala kwotę pieniężną, którą należy zwrócić wierzycielowi.
 2. Uznając za nieważną umowę kredytu, w której wykonanie zobowiązania kredytobiorcy jest zabezpieczone zastawem na majątku kredytobiorcy lub poręczyciela, sąd na wniosek wierzyciela orzeka zajęcie tego mienia.
 3. Zajęcie mienia zostaje uchylone, jeżeli w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o unieważnieniu umowy kredytowej środki pieniężne w wysokości ustalonej przez sąd zostaną zwrócone wierzycielowi. Jeżeli obowiązek zwrotu środków nie zostanie spełniony w wyznaczonym terminie, wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o odzyskanie zajętego mienia.
 4. Zajęcie mienia orzeczone wcześniej podlega usunięciu po wykonaniu obowiązku zwrotu wierzycielowi środków w wysokości ustalonej przez sąd.
 5. Uznając, że umowa zastawu, która zapewniała wykonanie zobowiązań kredytobiorcy wynikających z umowy kredytu, jest nieważna, sąd na wniosek wierzyciela może zająć mienie będące przedmiotem zastawu. Zajęcie takie podlega usunięciu po wykonaniu obowiązku zwrotu środków kredytodawcy wynikającemu z umowy kredytowej, a w przypadku unieważnienia umowy kredytowej – po spełnieniu obowiązku zwrotu środków kredytodawcy w terminie kwotę ustaloną przez sąd. ’

Wnioski

Kredyty, kredyt przez internet i pożyczki co do zasady ujmowane są przez kredytobiorców jako część zobowiązań finansowych, które wyceniane są według zamortyzowanego kosztu. Przy początkowym ujęciu zobowiązań kredytowych uwzględnia się ich wartość godziwą. Jeżeli zobowiązania są nieoprocentowane lub warunki kredytowania istotnie odbiegają od warunków rynkowych, ich wartość podlega dyskontowaniu. W przyszłości na każdy dzień bilansowy zobowiązania podlegają umorzeniu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. W rachunkowości i sprawozdawczości kredyty pozabankowe i pożyczki dzielą się na długoterminowe i krótkoterminowe. W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego konieczne jest ujawnienie wszelkich informacji ilościowych i jakościowych o zobowiązaniach kredytowych, które mogą być przydatne użytkownikom sprawozdań finansowych do zrozumienia wpływu kredytów na sytuację finansową i wyniki przedsiębiorstwa.