Dziś MIF cieszą się coraz większą popularnością ze względu na prostotę procedury zawarcia umowy kredytowej oraz dostępność pożyczek online. Zwracają się do nich obywatele, którzy nie mogą otrzymać kredytu w banku lub pilnie potrzebują pieniędzy na swoje wynagrodzenie. Jednak przy sporządzaniu takich zobowiązań należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów w treści umowy: to właśnie w obecności określonych zapisów możliwe będzie rozwiązanie umowy lub stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Umowa szybkie pożyczki to dokument szczegółowo opisujący wszystkie prawa i obowiązki kredytobiorcy oraz instytucji kredytowej, a także procedurę ich realizacji.

 • Umowa pożyczki musi zawierać:
  Istotne warunki zamówienia.
  Informacje o stronach umowy: dane wierzyciela lub instytucji (MIF) pożyczającej pieniądze oraz osoby, która je otrzymuje.
  Informacje o przedmiocie umowy, czyli kwocie pożyczki.
  Wielkość stopy procentowej.
  Kwota dopłat lub prowizji ustalona w umowie.
  Ewidencja okresu spłaty zadłużenia i procedury dokonywania płatności.
 • Jako odrębne pozycje przewiduje się:
  Konsekwencje niewykonania zobowiązań kredytowych.
  Możliwość zmiany istotnych warunków umowy np. przedłużenia lub wcześniejszej spłaty pożyczka.
  Ponadto w większości przypadków wskazane jest, w jakich okolicznościach umowa zostanie rozwiązana: z inicjatywy pożyczkobiorcy lub z inicjatywy wierzyciela.
  W przypadku ubiegania się o nieoprocentowaną kartę szybkie pożyczki online dokument powinien zawierać również informację o anulowaniu odsetek i prowizji, a także wyjaśnienie, z czym to się wiąże.

ZASADY ZAWIERANIA WARUNKÓW UMOWY POŻYCZKI

 • Przeczytaj uważnie dokumenty. Ważne jest nie tylko krótkie zapoznanie się z treścią warunków kredytu, ale poświęcenie wystarczającej ilości czasu na dokładne ich przestudiowanie, ponieważ często do oprocentowania mogą zostać później doliczone dopłaty, o których nikt wcześniej nie ostrzegał.
 • Bądź szczery. Wysyłaj tylko aktualne informacje i ważne dokumenty na swój temat: paszport, PESEL, zaświadczenie o dochodach i zaświadczenie o zatrudnieniu, ponieważ bank lub inna instytucja finansowa bez problemu sprawdzi wszystkie dane podane przez potencjalnego klienta. W przypadku wykrycia oszustwa kredyt, zwłaszcza kredyt przez internet, zostanie odrzucony nie tylko dla bieżącego wniosku, ale także dla kolejnych wniosków.
 • Zwracaj uwagę na nawet najdrobniejsze szczegóły, np. w jakich okolicznościach dług może zostać przeniesiony lub sprzedany osobom trzecim (komornikom lub innym osobom fizycznym lub prawnym).
 • Nie podpisuj umowy, jeśli istnieją wątpliwości co do jej podstawy prawnej. Lepiej jest znaleźć inną instytucję finansową lub skonsultować się
 • Bądź odpowiedzialnym kredytobiorcą. Podpisując umowę z MIF pamiętaj, że klient bierze na siebie poważną odpowiedzialność i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków umowy z bankiem lub MIF. W rzeczywistości są one proste: dokonywać terminowych płatności w określonej kwocie i zwrócić pożyczkę w określonym terminie.

Jakich błędów unikać w umowie? Brak daty zawarcia umowy. Zwykle dane te znajdują się na pierwszej stronie w prawym górnym rogu. W przypadku braku wpisu z określoną datą, pożyczkobiorca może nieprawidłowo obliczyć czas spłaty pożyczki online, co może skutkować opóźnieniem w spłacie, a instytucja finansowa będzie miała wolne pole do wpisania dowolnej daty bez znajomość klienta.

Jedyny egzemplarz. Każda ze stron powinna otrzymać swój własny egzemplarz, ponieważ posiadanie własnego egzemplarza może być potrzebne w przypadku sporu z organizacją mikrofinansową: łatwiej będzie przygotować pozew, odpowiedzieć na pozew czy złożyć wniosek o rozwiązanie umowa kredytowa.

Brak zapisów o stronach umowy. Kolumna wierzyciela musi zawierać następujące informacje: pełną nazwę organizacji mikrofinansowej, adres siedziby wierzyciela, serię i numer rejestracyjny, dane kontaktowe, a także imię i nazwisko właściciela lub zarządcy. W rubryce pożyczkobiorca, jeśli jest osobą fizyczną, odnotowuje się dane paszportu, kod identyfikacyjny, adres zamieszkania, adres pocztowy, numer telefonu i e-mail.

Nieścisłość w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem są pieniądze przekazane pożyczkobiorcy za określoną opłatą. Dlatego też w opisie należy podać konkretną kwotę pożyczki, oprocentowanie oraz ewentualne koszty dopłat w formie pisemnej iw języku ukraińskim. Kwota długu nie może być wskazana tylko w liczbach – daje to pozbawionym skrupułów kredytobiorcom lub MIF dodatkowe możliwości wprowadzania zmian w dokumencie.
Brak podpisu jednej lub obu stron. Każda umowa kredytowa musi być podpisana przez dwie jej strony – oznacza to akceptację warunków przez instytucję finansową i kredytobiorcę oraz nadaje dokumentowi moc prawną w celu zapewnienia środków. W przypadku braku obu lub jednego podpisu umowa pożyczki może zostać uznana za nieważną.

JEDNOSTRONNE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z MIF. Ustawodawstwo przewiduje przypadki, w których instytucja finansowa może jednostronnie wypowiedzieć umowę pożyczki, tj. wypowiedzieć ją, jeżeli pożyczkobiorca rażąco naruszy warunki, przykład:

 • Znacznie opóźnia płatności i ma długi.
 • Nie chce płacić odsetek za przedłużenie.
 • Sprzedaje nieruchomość zabezpieczoną kredytem.
 • Rozwiązując umowę przedterminowo, instytucja finansowa siłą rzeczy zażąda spełnienia zobowiązania do spłaty zadłużenia w całości. W takim przypadku konieczne będzie pilne wypłacenie określonych środków. W zależności od wysokości zadłużenia i dotychczasowego terminu, nowy termin może wynosić od 1 do 30 dni.

Należy zaznaczyć, że jednostronne wypowiedzenie umowy dotyczy głównie banków. MIF rzadko to robią, ponieważ pożyczki online udzielane są na mniejsze kwoty i na krótsze terminy.

UZNANIE WARUNKÓW UMOWY KREDYTOWEJ ZA NIEWAŻNĄ – INICJATYWA KREDYTOKOBIORCY.

Klienci najczęściej żądają wypowiedzenia umowy kredytowej lub uznania jej za nieważną w następujących przypadkach:

 • Znacząca zmiana sytuacji osobistej.
 • Gdy w dokumencie zostaną znalezione błędy.
 • Gdy wierzyciel dopuści się czynów bezprawnych.
 • Rażąco łamie przepisy (przekazuje sprawę windykatorom wcześniej niż termin określony w umowie, osobiście zastrasza i bez ważnych powodów żąda natychmiastowej spłaty długu).
 • Ustawa o kredycie konsumenckim dopuszcza jednostronne wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania. Jednocześnie dłużnik musi niezwłocznie zwrócić środki w całości, zapłacić naliczone odsetki oraz koszt wszystkich innych usług związanych z korzystaniem z pożyczka online.

Jeśli klient chce wypowiedzieć dokument po upływie dwutygodniowego terminu, to w takim przypadku musi dojść do porozumienia z wierzycielem. Jeśli organizacja mikrofinansowa nie wyraża na to zgody, rozwiązanie umowy jest możliwe tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu i wydaniu korzystnego dla klienta orzeczenia sądu.

WZÓR UMOWY KREDYTOWE. W Internecie można znaleźć wiele różnych wzorców umów, które przyprawiają o zawrót głowy. Przygotowaliśmy dla Ciebie próbkę spełniającą powyższe wymagania. Możesz zapoznać się z nim wcześniej przed podpisaniem umowy i wyjaśnić pewne kwestie przy zawieraniu pożyczki w oddziale stacjonarnym. Po wybraniu pożyczki online możesz skontaktować się z infolinią MIF lub działem wsparcia firmy kredytowej w celu wyjaśnienia.

PAKIET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WNIOSKU O KREDYT.

Jeśli chodzi o kartę kredytową, to jest to produkt wyłącznie bankowy. Niestety obecnie nie jest możliwe uzyskanie takiej usługi od MIF w kraju. Lista dokumentów do uzyskania karty w banku:

 • Dokument tożsamości.
 • Kod identyfikacyjny.
 • Zaświadczenie o dochodach ze wskazaniem wynagrodzenia.
 • Referencje z miejsca pracy.
 • Minimalny wiek do uzyskania karty kredytowej to 18 lat.
 • Ubiegając się o kartę kredytową, należy przedstawić jak największy pakiet dokumentów, nawet jeśli bank wymaga tylko tych podstawowych. To pozwoli Ci otrzymać kartę kredytową z lepszą i bardziej dochodową obsługą.